Astrologers in Magadi Road, Bangalore

B Rikhab Chand Jain
Om Shakti Mahakali Jyothishalaya
V P Karantharu
Jyothishya Vidhwan
Rikab Chand Jain
Sri Sai Krishna Jyothishalaya