Hospitals in Muktsar

Guru Nanak Hospital
Jindal Hospital